กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ปี ๖๑ (SAREX 2018)

พลอากาศตรี ศุภชัย สายเงิน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและคณะฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ปี ๖๑ (SAREX 2018) ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ ค่ายนวมินทราชินี จว.ชลบุรี
โดยมีกองทัพบกร่วมกับกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกซ้อมฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑