พิธีผู้เกษียณอายุราชการ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,
บุคคลดีเด่น, กิจกรรม ๕ ส., 
และนิรภัยภาคพื้น คปอ. ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นประธานในพิธีผู้เกษียณอายุราชการ 
และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,บุคคลดีเด่น, กิจกรรม ๕ ส., และนิรภัยภาคพื้น คปอ. ประจำปี ๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑