พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.คปอ.ปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้กับ พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑