พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ (คลองเปรมประชากร สะพานบ้าน ส.ส. - ซอยอุ่นสุข)
นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี เปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร