กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และมอบรางวัลในการประกวดการจัดสวนไม้ประดับ

          พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม ประกอบพิธีสงฆ์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอเกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนด มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และมอบรางวัลในการประกวดการจัดสวนไม้ประดับ ณ อาคารอเนกประสงค์
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐