พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.คปอ.ปี ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้กับ พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เข้าร่วมพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐