พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐