ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร
        ด้วย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (เวลาราชการ ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐)


รายละเอียดเพิ่มเติม

        - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม 

        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  

        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

      - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร Icon New

    

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗