กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

วีดีทัศน์พระราชทาน

                  ๑. น้ำคือชีวิตแผ่นดิน         ๒. พิทักษ์รักษา พัฒนาสินสายน้ำ
   
 
            ๓. พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง         ๔. เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต