โครงสร้างหน่วย

 

 

ร.ต.หญิง ณัชณภัทร  ใจอดทน  นทสส.คปอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๖๕๙๙