daocs

ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                      

                     พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์                                                                  พลอากาศโท กนิษฐ์  ชัยสาร          
        รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                    รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 พลอากาศตรี ตากเพชร  พินพันธุ์

เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

                              

 

                                                                                                                                        

                        นาวาอากาศเอก สฤษฏ์  วุทธีรพล                                                        นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท
            รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                     รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ