daocs

ผู้บังคับบัญชา

 

 

  

พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                

                     พลอากาศโท คิดควร  สดับ                                                                   พลอากาศโท ตากเพชร  พินพันธุ์                                   รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                    รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

 พลอากาศตรี ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ

เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

                              

                                                                                                                                                                                
                                   

                นาวาอากาศเอก ธนาวัตร  วัฒนธำรงค์                                                           นาวาอากาศเอกภานุ  แก้วอำไพ
        รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                        รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ