พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.และ คปอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ
และกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑