สร.บพ.จัดรถยนต์พร้อมพลขับ สนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านเพและ รร.เพรักษมาตาวิทยา
ในโอกาสร่วมกันจัดโครงการลด ละ เลิกภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ
ต.เพ อ.เมือง จว.ระยอง เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑