อบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลของ คปอ.

พลอากาศโท นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลของ คปอ.
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ