พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.และ คปอ.ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ
และกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒