การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ในฐานะ ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
พร้อมด้วย พลตรี พัลลภ เพื่องฟู รองผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี