ทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๒
ณ บริเวณสนามฟุตบอลกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒