พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ได้รับการเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร 
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พล.อ.อ.สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผบ.คปอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารประทวน ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัด คปอ.
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒