วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม
มีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรและประกอบพิธีสงฆ์
ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒