พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.คปอ.ปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้กับ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒