กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และหน่วยสนาม จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ โดยการนำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการร่วมทำความสะอาด
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกรู กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

หน่วยสนาม