พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  ปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ให้กับ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓