รอง ผบ.คปอ. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ. จำกัด

พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๖๓
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำกัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓