นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ให้การต้อนรับ นาวาเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
และคณะนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔  (รุ่นที่ ๖๕) เข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์ยุทธการทางอากาศ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ