พลอากาศตรี ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ ในการร่วมประชุมหารือ
เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการติดตามอากาศยาน พาหนะ และบุคคล กองทัพอากาศ
เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ