ผบ.คปอ.เป็นประธานในการมอบข้าวสารให้แก่ หน. นขต.บก.คปอ.และ หน.นขต.คปอ.
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลภายในหน่วยเป็นการช่วยเหลือกำลังพล คปอ.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
ตามโครงการ "คปอ.ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด" 


พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในการมอบข้าวสารให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลภายในหน่วย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามโครงการ "คปอ.ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด" เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ.