การมอบทุนการศึกษา ทอ.และ คปอ. ประจำปี ๖๔

เมื่อวันที่  ๒๔-๒๕ มิ.ย.๖๔
คปอ.ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ
ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ. และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙
ทาง คปอ.จึงให้ผู้ปกครองเป็นผู้เข้ารับทุนการศึกษาฯ แทนบุตร
พร้อมกันนี้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษายังได้รับจดหมายโอวาท
จากผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ