พิธีผู้เกษียณอายุราชการ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
บุคคลดีเด่น, กิจกรรม ๕ ส., และนิรภัยภาคพื้น คปอ. ประจำปี ๒๕๖๔


พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีผู้เกษียณอายุราชการ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
บุคคลดีเด่น, กิจกรรม ๕ ส., และนิรภัยภาคพื้น คปอ. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔