พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.คปอ.ปี ๒๕๖๔


พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้กับ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔