การรับฟังนโยบาย ผบ.ทอ.ของหน่วยในที่ตั้งดอนเมืองและหน่วยสนาม เมื่อวันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔