พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ ๙๙.๙ ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินการของวัด
สถานศึกษา 
และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ

 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการดำเนินการของวัด สถานศึกษา และหน่วยงานของกองทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชการกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

  ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับจัดสรรเงินพระราชทานฯ จำนวน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยในเบื้องต้นได้นำไปใช้ในการจัดหา ชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน ๓,๓๓๓ ชุด
และปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑,๐๐๐ อัน มอบให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามในความรับผิดชอบ
โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ