ภารกิจ กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

DSC01929 350


♦ หน้าที่และความรับผิดชอบ ♦

เป็นที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รวมทั้ง อำนวยการ
ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

♦ แผนกธุรการ ♦

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณทั้งปวง การจัดทำตำนานและสถิติ ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กับมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วย มีหัวหน้าแผนกธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

wichunat

นาวาอากาศโท วิชชุเนตร อนันต์หน่อ
หัวหน้าแผนกธุรการ

 

 

♦ กองกำลังพล ♦

มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลเสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับ แผนการกำลังพล การจัดการกำลังพล
การบริการกำลังพล การทะเบียนประวัติ และกิจการกำลังพลทั้งปวง มีหัวหน้ากองกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


น.อ.พสยสทธ นนทวสย


นาวาอากาศเอก พิสัยสิทธิ์ นันทวิสัย
หัวหน้ากองกำลังพล

 

 

♦ กองข่าว ♦

มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล เสนอแนะและดำเนินงานด้านการข่าว การรายงานข่าวสาร ให้ผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยเกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสารและสถานที่ มีหัวหน้ากองข่าว เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
นาวาอากาศเอก อภิสิทธิ์ ไกรปัญญาพงศ์
หัวหน้ากองข่าว

 

 

♦ กองยุทธการ ♦

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการยุทธการการฝึกความพร้อมรบของหน่วยขึ้นตรง
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผน มีผู้อำนวยการกองยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

pichitchai27


นาวาอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธการ

 

 

♦ กองส่งกำลังบำรุง ♦

มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล ควบคุม ติดตามเร่งรัด เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการส่งกำลังบำรุง
การรักษาทรัพย์ และที่ดินของทางราชการ มีหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 


นาวาอากาศเอก คณิศร กาญจนนาค
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง