♦ ภารกิจ งบประมาณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦

มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมกำกับดูแล การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ
ตลอดจนการจัดทำความต้องการงบประมาณ ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอก ปรัชญา อ้นสุวรรณ
นายทหารงบประมาณ