ภารกิจ แผนกการเงิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 


นาวาอากาศโท สิงห์ชัย สกุณา

หัวหน้าแผนกการเงิน