♦  ภารกิจ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦

 

 

♦ หน้าที่และความรับผิดชอบ ♦

มีหน้าที วางแผน เตรียมการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ
และเตรียมกำลังพลสำหรับหน่วยในระบบป้องกันทางอากาศ มีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ