♦ ภารกิจ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦

 

 

 

พลอากาศตรี ทองใบ นิลจันทึก
ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 

                                 

                                                                           นาวาอากาศเอก ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ                                                                          
       รองผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  

                                                                                                               

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท
เสนาธิการศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ