♦ ภารกิจ กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦

 

 


นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

 

 


นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ เค้ามงคลกิจ
รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี