♦ ภารกิจ กองบริการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦

 

 

♦ หน้าที่และความรับผิดชอบ ♦

กองบริการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายใน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
มีหัวหน้ากองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน คือ

 

นาวาอากาศเอก เกษม ทองอินทร์
หัวหน้ากองบริการ


♦ แผนกบริการ ♦

แผนกบริการ มีหน้าที่ จัดหาพัสดุสนับสนุนหน่วยขึ้นตรง กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และดำเนินการด้านพลาธิการ
มีหัวหน้าแผนกบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

นาวาอากาศตรี สุรพล เจาะจง
หัวหน้าแผนกบริการ


♦ แผนกช่างโยธา ♦ 

แผนกช่างโยธา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล ดำเนินการเขียนแบบ ประมาณการซ่อมถนน อาคาร ไฟฟ้า ดูแล รักษา
สถานที่ราชการ และสุขาภิบาล ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหัวหน้าแผนกช่างโยธา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ฝ่ายอาคาร ฝ่ายไฟฟ้าและสาธารณูปการ

 

 

นาวาอากาศโท ทวี เมืองมา
หัวหน้าแผนกช่างโยธา


♦ แผนกขนส่ง ♦

แผนกขนส่ง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การควบคุม ดูแล รับผิดชอบในด้านการบริการยานพาหนะ และการซ่อมบำรุงยานพาหนะให้กับ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มี
หัวหน้าแผนกขนส่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายซ่อมบำรุงยานพาหนะ

 

นาวาอากาศโท สมพงษ์ สมใจ
หัวหน้าแผนกขนส่ง


♦ ฝ่ายพัสดุ 

ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในด้านการจัดทำบัญชีและสถิติการเบิกจ่าย
การเก็บรักษา การรับส่งพัสดุ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

เรืออากาศโท ธนวิทย์ พูลนิ่ม 
นายทหารพัสดุ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ