พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

          พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐