วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑