ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร
        ด้วย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๒ อัตรา

การรับสมัคร
          วันและเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ถึงวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (เวลาราชการ ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐)


รายละเอียดเพิ่มเติม

        - รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

        -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่๑  

    

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗